Össeby församling

Den 1 januari 2006 slogs de tidigare fyra församlingarna Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta ihop till Össeby församling. Församlingen har den vikingatida segelleden 'Långhundraleden' mellan Trälhavet och Uppsala (Östra Aros) som gemensam axel. Socknarna Össeby-Garn och Vada ligger i anslutning till leden och de övriga två socknarna vid avstickare från leden.

Till varje socken hör en sockenbeskrivning av Wilhelm Tham från 1850, "Beskrifning öfver Stockholms län" (Från "Projekt Runeberg").


Angarns socken
Angarns kyrka

Angarns socken ligger vid den f.d. Angarnssjön, som fram till ca 400 e.Kr. var en vik från havsviken Garn som i sin tur var en del av Långhundraleden, segelleden från Östersjön in mot Uppsala. Namnet betyder "Viken som ligger an mot Garn". Bygden är mycket gammal, vilket alla bynamn med ändelsen "-sta" vittnar om. I området finns två större bronsåldersrösen, samt fyra fornborgar ordnade med två i väster (Klosterbacken och Fjället) och två i söder (Rävsta och Veda). Fornborgen vid Klosterbacken är daterad till århundadena före Kristi födelse.

Kyrkan ligger på byn Lundbys mark, vilket antyder att här tidigare låg en offerplats, antagligen med ett tempel ("lund" i betydelsen "offerlund"). Det var inte ovanligt att de kristna tog över den vikingatida tempel-/offerplatsen och där byggde sin kyrka.

Angarnssjön har sänkts ett antal gånger från 1860-talet fram till 1930-talet. Numera är sjön en av länets bästa fågelsjöar. Den är riksintresse för kulturminnesvården och naturvården. Den är också s.k. Natura2000-område och "Special protected area" enligt EU:s habitat- resp. fågeldirektiv. I byn Örsta, norr om kyrkan, ligger gårdarna placerade som före laga skiftet på 1860-talet. Läs om fågellivet på Angarngruppens hemsida.
 
Örsta västergård sedd från kyrkan. Bortom byn börjar Angarnssjöängens naturreservat.

Sockenbeskrivning 1850Vada socken
Vada kyrka

Vada socken ligger vid Långhundraleden och vid Vada fanns ett vadställe över Lillån, som avvattnar Angarnssjöängen, vilket givit socknen dess namn. Det har oftast hävdats att vadstället var över Långhundraleden, men eftersom Vadaby och Husa, på östsidan av leden, tillhörde olika hundare, var ett vadställe här mindre sannolikt.

Vadakullarna är tre kungshögar, sannolikt från 400-talet e.Kr. De anlades mycket strategiskt intill leden, omedelbart uppströms Lillån, för att ligga i synfältet för alla som färdades längs vattenleden. Kyrkan, som ligger på den nuvarande Husaåns västra sida, var antagligen från början gårdskyrka för kungsgården Stora Benhamra på åns västra sida. Gården sköttes av en fogde, en bryte. Bryten bodde i sin egen by, Östby eller Össeby, men efter hand kom namnet på hans by att i folkmun ändras till Brytens by, "Brottby".

 
Vada sjökullar.


Sockenbeskrivning 1850Össeby-Garns socken
Össeby-Garns kyrka

Össeby-Garns socken ligger vid norra änden av Garnsviken, som ingick i den vikingatida Långhundraleden. På vikingatiden gick det fortfarande att segla in från Östersjön, men idag måste man slussa i Åkers kanal. Socknen är en sammanslagning av två tidigare socknar. Garns socken låg i Långhundra härad ("det långa hundaret", som gick från Uppsalaslätten till gränsen mot Åkers Skeppslag). I denna nedre del av häradet (hundaret) huvudsakligen på segelledens östra sida. Össeby socken låg i Vallentuna härad. Össeby (Östby) sockens kyrka är övergiven och idag en ruin. "Össeby" betyder naturligtvis den östra byn. Det är den östra byn i förhållande till storbyn Karby. Även i Garns socken finns en östra by, Ösby, som ligger öster om huvudbyn Toftesta, längs gamla riksvägen mot Norrtälje. De byar som utgör Össeby-Garns centralbygd är i Garnsdelen Toftesta, Ösby, Lilla Garn (där kyrkan ligger) och Sundby. Österut finns Brollsta, Stångberga, Kumla och Ramsta och söderut Hakunge. I Össebydelen ligger säterierna Stora Karby, Svista, Körlinge och Sjöberg, samt Brottby rusthåll (det ursprungla namnet Östby (Össeby) har försvunnit som bynamn, men har återkommit som namn på den sammanslagna församlingen).

 
Össeby kyrkoruin, vid Brottby rusthåll. Läs mer om Brottby, "brytens by" i texten om Vada socken.

Sockenbeskrivning 1850

Kårsta socken

Kårsta kyrka

Kårsta socken ligger vid en förgrening från Långhundraleden. Avstickaren leder in till den vackra sjön Sparren, vars utloppså rinner genom Kårsta. Även denna utloppså heter Lillån (liksom Angarnssjöns utlopp vid Vada). För hundra år sedan var det en intensiv industriell verksamhet i trakten. Förutom tegelbruk, som fanns överallt i Vallentuna kommun, fanns flera aktiviteter i Röby (ursprungligen Rörby), där vattenkraften från Lillån utnyttjades. Den smalspåriga Roslagsbanan slutar idag i Kårsta, men gick fram till 1960-talets början till Norrtälje och hade även förbindelse med Uppsala (stationen Uppsala Ö).

Sparren med omkringliggande dalar är ett av de mest instruktiva exemplen i Mellansverige på korsande sprickdalar. Ett dalsystem löper i öst-västlig riktning och ett i sydväst-nordostlig rikting. Kårsta ligger i den södra delen av den senare sprickdalen. Kårsta kyrka ligger i den gamla kyrkbyn, på kanten av sprickdalen, medan det moderna Kårsta växt upp vid järnvägsstationen en kilometer mot NO, nere i dalgången, samt i den motsatta sluttningen. Backarna ned i sprickdalen är ofta branta, både vid Kårsta och det söder om Kårsta liggande Ekskogen. Kårsta kyrka är Össeby församlings största kyrka.

Långhundraleden viker av mot nordväst söder om Ekskogen och passerar bl.a. gårdarna Salby och Skarpsund innan man kommer fram till det stora våtmarksområdet Hederviken.

 
Klockstapeln.

Sockenbeskrivning 1850
Sidan senast uppdaterad: 2018-02-03